Na czym polega nadzór inwestorski?

Październik 20, 2022

Budowa obiektów to inwestycja, która wymaga wiedzy i doświadczenia. W większości inwestorzy są przekonani, że przy powierzeniu prac doświadczonej firmie budowlanej, projekt zostanie zrealizowany zgodnie z założeniami. Niekiedy jednak dochodzi do błędów, których wykrycie na późnym etapie inwestycji może oznaczać duże straty finansowe. Jednym z rozwiązań, które pozwala uniknąć zarówno rozczarowań, jak i strat, jest powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego. O tym, na czym polega nadzór inwestorski, piszemy poniżej.

Czym jest nadzór inwestorski?

Nadzór inwestorski to forma kontroli, która polega na monitorowaniu przebiegu prac budowlanych i konfrontowaniu ich z założeniami projektowymi. Systematyczna ocena jakości realizowanych robót pozwala uniknąć błędów i wad konstrukcyjnych, które mogłyby narazić inwestora na straty bądź też zaważyć na funkcjonalności obiektu. Nadzór inwestorski może pełnić wyłącznie certyfikowany inspektor. Do jego obowiązków i praw należy m.in.:

  • reprezentowanie inwestora przy sprawdzaniu, czy prace realizowane są zgodnie z projektem,
  • kontrola jakości realizowanych usług,
  • wydawanie zaleceń w sprawie usuwania zaistniałych nieprawidłowości oraz naprawiania popełnianych błędów,
  • zlecanie lub wykonywanie kontroli szczelności np. instalacji,
  • uczestnictwo w odbiorach technicznych oraz potwierdzanie wykonywania robót poprzez wpisy w dzienniku budowy.

Czy nadzór inwestorski jest obligatoryjny dla każdej inwestycji?

Kontrola jakości realizowanych prac budowlanych w ramach nadzoru inwestorskiego w większości nie jest obowiązkowa. Taki nadzór zwykle jest sprawowany w imieniu samego inwestora, który chce w ten sposób zabezpieczyć swoje interesy. Istnieją jednak pewne wyjątki, które zgodnie z przepisami i wskazaniami organu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, świadczą o takim obowiązku. Przykładowo sprawowanie nadzoru inwestorskiego jest konieczne przy budowie:

  • obiektów użyteczności publicznej,
  • mostów,
  • dróg,
  • obiektów o znaczącym oddziaływaniu na środowisko,
  • obiektów o wysokim stopniu skomplikowania architektonicznego.
Wróć