Inżynier Kontraktu - kim jest i czym się zajmuje?

Styczeń 4, 2022

Rosnące wymagania i potrzeby rynku inwestycji budowlanych mają związek z korzystaniem z usług nadzorującego każdy z etapów realizacji projektu Inżyniera Kontraktu. Choć nazwa wskazuje na to, że mamy do czynienia z jedną osobą, to Inżynier Kontraktu jest zewnętrznym podmiotem zbiorowym. Obowiązki Inżyniera Kontraktu może pełnić firma lub instytucja. Wyjaśniamy, czym zajmuje się Inżynier Kontraktu.

Kim jest Inżynier Kontraktu?

Inżynier Kontraktu to zespół specjalistów z różnych dziedzin, którzy czuwają nad zgodnym z zasadami obowiązującego prawa przebiegiem robót budowlanych. Inżynier Kontraktu zabezpiecza interesy inwestora, dbając o to, aby każdy z etapów realizacji inwestycji przebiegał w prawidłowy sposób. Co więcej, Inżynier Kontraktu nadzoruje przebieg inwestycji poprzez czuwanie nad finansami związanymi z jej poszczególnymi etapami, kontrolowanie dokumentacji, a także sprawdza, czy przestrzegane są procedury, jakie nakłada na inwestorów i wykonawców prawo UE.

Inżynier Kontraktu to zespół doświadczonych ekspertów z różnych dziedzin, którzy specjalizują się w wykonywaniu określonych działań. Nie jest możliwe, aby obowiązki Inżyniera Kontraktu wypełniała jedna osoba, bo ich zakres jest nie tylko bardzo szeroki, ale także wymusza posiadanie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia z różnych dziedzin. Warto wiedzieć, że szczególną rolę odgrywa Inżynier Kontraktu w przypadku inwestycji, które są finansowane ze środków pozyskanych w ramach różnych dotacji i programów unijnych.

Czym zajmuje się Inżynier Kontraktu?

W zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu wchodzi m.in.:

  • czuwanie nad zgodną z prawem i ustalonymi terminami realizację inwestycji budowlanej,
  • kompleksowe nadzorowanie realizacji inwestycji zgodnie z postanowieniami podpisanej z wykonawcą umowy,
  • nadzorowanie sposobu finansowania robót budowlanych,
  • ocena sposobu wykonywania robót pod względem zgodności z przepisami prawa budowlanego, podpisanej z inwestorem umowy i innych umów, których postanowienia są wiążące w przypadku konkretnej inwestycji,
  • techniczny nadzór postępów i jakości robót budowlanych,
  • kontrola prawidłowości stosowania procedur unijnych.
Wróć