OKRESOWE KONTROLE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH


OKRESOWE KONTROLE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przeprowadzamy wymagane prawem okresowe kontrole obiektów budowlanych , zakładamy i prowadzimy książkę obiektu budowlanego, pomagamy naszym klientom w utrzymywaniu budynków w doskonałym stanie technicznym. Zapewnienie przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych należy do głównych obowiązków właściciela lub zarządcy obiektu. To na nim ciąży odpowiedzialność za utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym i estetycznym i nie dopuszczenie do pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Nasza firma przeprowadza kompleksowe kontrole budynków, nawiązując wieloletnią współpracę z ich właścicielami i inwestorami.

 

Jakie kontrole należy przeprowadzać w obiektach budowlanych?

 

Właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest wedle prawa budowlanego spełnić tzw. wymagania podstawowe przy przeglądach budynków. Należą do nich:

 

 • bezpieczeństwo konstrukcji (ochrona przed zawaleniem się budynku),
 • bezpieczeństwo pożarowe,
 • odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne,
 • ochrona środowiska, oszczędność energii,
 • odpowiednia izolacyjność cieplna.

 

Jak często należy wykonywać przeglądy budynków?

 

Prawo budowlane reguluje, jak często należy wykonywać okresowe kontrole obiektów budowlanych. Co najmniej raz w roku właściciel lub zarządca obiektu musi przeprowadzić przegląd polegający na sprawdzeniu instalacji gazowych i przewodów kominowych (w tym wentylacji), instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, a także elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne. Co najmniej raz na 5 lat należy sprawdzić stan techniczny budynku pod kątem jego przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia. Dodatkowo w przypadku obiektów wielkopowierzchniowych należy wykonywać oddzielne kontrole okresowe dwa razy do roku.

 

Dlaczego warto powierzyć nam okresową kontrolę obiektu?

 

Nasza firma od wielu lat współpracuje przy okresowej kontroli stanu technicznego budynków różnego typu. Przeprowadzamy przeglądy takich obiektów, jak:

 • obiekty kubaturowe: budynki mieszkalne wielorodzinne; budynki kultury, nauki i oświaty; budynki kultu religijnego; budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej; budynki administracji publicznej; budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, budynki zamieszkania zbiorowego; budynki sportu i rekreacji; budynki biurowe i konferencyjne; budynki handlu, gastronomii i usług; budynki przemysłowe; 
 • obiekty hydrotechniczne: porty, przystanie, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, slipy, dalby, zapory, progi i stopnie wodne, jazy, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe;
 • obiekty służące do korzystania z zasobów wód: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków;
 • obiekty przemysłowe: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych, wolnostojące kominy i maszty, stacje paliw;
 • obiekty drogowe i lotniskowe: drogi, place składowe, postojowe, parkingi, pasy startowe, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska;
 • obiekty mostowe: mosty, wiadukty, estakady, kładki, przejścia podziemne, przepusty;
 • obiekty kolejowe: kolejowe drogi szynowe, perony, rampy, bocznice kolejowe
 • obiekty sportu i rekreacji: stadiony, amfiteatry, wyciągi narciarskie, odkryte baseny, zjeżdżalnie, skateparki, siłownie na powietrzne, place zabaw;

 

Po zakończeniu przeglądu sporządzamy protokół, który stanowi załącznik do Książki Obiektu Budowlanego. Jest to kompendium wiedzy o stanie technicznym budynku zawierające odpowiednie zalecenia pokontrolne. Zalecamy niezbędne zabezpieczenia i prace budowlano-remontowe, konieczne do wykonania w celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania obiektu. Zapraszamy do współpracy właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.

 

MASZ JAKIEŚ PYTANIA?

Skontaktuj się z naszym biurem celem umówienia spotkania.